Acte necesare

Actele necesare pentru întocmirea documentaţiei de cadastru şi intabulare sunt:

Dacă terenul a fost primit sau retrocedat de la stat:

 • Titlu de proprietate – copie legalizată sau ordinul prefectului – copie legalizată;

Dacă terenul a fost cumpărat de la persoană fizică/juridică:

Copie legalizată a contractului de vânzare cumpărare                 

Dacă terenul a fost dobândit prin moștenire :

 • Copie legalizată a certificatului sau certificatelor de moştenire (pe lângă aceste documente, va trebui şi setul de documente din cazurile prezentate mai sus, în funcţie de cum a fost dobândit imobilul de către defunct).
 • Dacă terenul a fost dobândit în urma unei sentinţe civile :
 • Este necesară copie conform cu originalul (emisă de către Judecătorie) a sentinţei definitive şi irevocabile.

Pe lângă cele enumerate mai sus, mai sunt necesare următoarele :

 • Plan parcelar emis şi ştampilat de primărie.  În caz că nu există plan parcelar pentru tarlaua în care se află terenul dumneavoastră, cadastrul se va face cu menţiunea „ampasament incert” în baza unei declaraţii notariale a proprietarului că înţelege şi este de acord cu situaţia imobilului.
 • Certificat fiscal în original (emis de primăria comunei pe raza căruia se află terenul). Acesta este valabil în luna în care este emis şi trebuie să fie în perioada de valabilitate în momentul în care se depune dosarul la Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Copii acte identitate proprietari(i)

 •  Cereri tip. Acestea sunt o serie de formulare tip puse la dispoziție de societatea de cadastru in momentul in care se semnează contractul de prestări servicii. 

Termen de execuție

 • 4-5 zile lucrătoare 

 Termen de avizare a documentației de către oficiul de cadastru

 • 15 zile lucrătoare (regim normal) sau 5 zile lucrătoare (regim urgenţă) 

Taxe OCPI

Pentru avizare in regim de urgenta valoarea taxei OCPI este de 5 ori mai mare, respectiv pentru o taxa de regim normal de 120 lei, valoarea acesteia la urgenta este de 120 x 5 = 600 lei. In cazul in care exista acte de proprietate mai noi de Aprilie 2009 (certificate de mosternitor, sentinte civile etc) valoarea taxei perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti se suplimenteaza cu un procent de 0.15% din valoarea imobilului. Obligatoriu aceasta valoare trebuie sa fie trecuta pe certificatul de mostenitor sau sentinta civila. 

Documente predate

 • Încheiere de intabulare ;
 • Extras de carte funciară pentru infomare ;
 • Plan de amplasament şi delimitare a terenului.