Înscrierea în cartea funciară a drepturilor imobiliare relae afectate de condiţiile suspensive sau rezolutorii ale drepturilor reale imobiliare dobândite sau stinse pe baza unei hotărâri judecătoreşti care nu e definitivă are numele de înscriere provizorie. Totodată părţile pot să convină că dreptul real imobiliar constituit, modificat sau transmis este poate fi doar înscris provizoriu în cartea funciară.

Drepturile reale susceptibile de a fi provizoriu înscrise în cartea funciară sunt aceleaşi cu drepturile care pot să fie intabulate, mai exact: dreptul de proprietate, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de abitaţie, dreptul de concesiune, dreptul de administrare, dreptul de folosinţă, dreptul de garanţie şi alte drepturi recunoscute de lege, având ca obiect un imobil – teren cu sau fără construcţie.

După ce are loc înscrierea provizorie în cartea funciară a unui drept tabular va începe o perioadă de tranziţie unde imobilul are de exemplu un proprietar intabulat şi alt proprietar înscris provizoriu. Perioada aceasta de tranzirie va înceta în momentul în care dreptul înscris provizoriu se intabulează sau se radiază. Operaţiunea de intabulare este numită justificarea înscrierii provizorii.

Înscrierea drepturilor reale se face pentru a obţine şi conserva rangul înscrierii. Odată cu transformarea înscrierii în intabulare, rangul este data la care a fost înscris provizoriu dreptul şi nu dată în care înscrierea lui a fost transformată în intabulare cu efecte în ceea ce înseamnă opozabilitatea sau constituirea dreptului.

În cazul în care se constituie, se transmite şi se modifică sau se stinge un drept tabular şi sunt îndeplinite doar condiţiile de înscriere provizorie, aceasta va trebui să fie solicitată pentru a fi făcută în cartea funciară, în lipsa cererii, dreptul nefiind opozabil terţilor.